Current initiatives

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na rok 2011

 

1 2 3 4 > >>

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operational programme: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014. Bližšie informácie sú zverejnené na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.
24. 6. 2014
27. 12. 2013
17. 12. 2013
2. 12. 2013

Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov

Operational programme: Regionálny operačný program
29. 11. 2013
16. 10. 2013

Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

Operational programme: Vzdelávanie
27. 8. 2013
19. 8. 2013

Národný projekt: Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Operational programme: Informatizácia spoločnosti
19. 8. 2013

Národný projekt: Dátové centrum pre eGovernment

Operational programme: Informatizácia spoločnosti
13. 8. 2013
1 2 3 4 > >>