Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacimi orgánmi

SORO pre operačný program Informatizácia spoločnosti

 
Ministerstvo financií SR
Adresa: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava

SORO pre operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Adresa: Ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava

 • Ing. Andrej Kabát
  Telefón: +421 (0) 2 507 00 831
  E-mail: info@sacr.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

SORO pre operačný program Vzdelávanie
(okrem opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania
v zdravotníctve)


Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

 • Ing. Jana Senková
  Telefón: +421 (0) 2 692 356
  E-mail: opv@asfeu.sk

SORO pre operačný program Vzdelávanie
(len opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania
v zdravotníctve)

 

Ministerstvo Zdravotníctva SR
Adresa: Limbová 2, 837 52 Bratislava

SORO pre operačný program Výskum a vývoj

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

 • Ing. Ľudovít Zachar, Ing. Katarína Šuloková, Mgr. art. Andrea Ostrihoňová, PhD.
  Telefón: +421 (0) 2 692 99 357, 376, 383
  E-mail: opvav@asfeu.sk

SORO pre operačný program Bratislavský kraj

 

BSK
Adresa: Sabinovská 16,P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25

SORO pre operačný program Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

 

Sociálna implementačná agentúra
Adresa: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

Fond sociálneho rozvoja SR
Adresa: Špitálska 6, 816 43 Bratislava