Technická pomoc

Globálnym cieľom operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku pre dosiahnutie strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

Prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc sa financujú horizontálne aktivity zabezpečované ÚV SR a MF SR, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je potrebné ich vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov a pre celé územie SR.

Riadiacim orgánom OP Technická pomoc je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Finančný príspevok ES na tento operačný program je 97 601 421 EUR. Operačný program Technická pomoc bol schválený dňa 24.09.2007, v súčasnosti je platná jeho revidovaná verzia schválená EK dňa 2.12.2011.

 

Operačný program Technická pomoc:

 

English version    Slovenská verzia  Programový manuál OP TPf    Komunikačný plán