Zdravotníctvo

Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.

Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých prioritných osí. Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie, a tým zvyšovania pracovnej sily na pracovnom trhu bude OP Zdravotníctvo prispievať k realizácii priorít Národného programu reforiem predovšetkým v oblasti zamestnanosti.

Riadiacim orgánom OP Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 250 000 000 EUR. Operačný program Zdravotníctvo bol schválený EK dňa 8.11.2007.

 

Operačný program Zdravotníctvo: 

English version    Slovenská verzia    Programový manuál