Aktuálne výzvy

 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Národného strategického referenčného rámca na rok 2013

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

 Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

 Bližšie informácie sú zverejnené na:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.

 

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015 v súvislosti so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a na základe úpravy finančnej alokácie na výzvu v rámci OP Zdravotníctvo.

harmonogram vyziev NSRR_2015_aktualizacia_3.xlsx

Filtračný formulár
1 2 3 4 > >>

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014. Bližšie informácie sú zverejnené na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.
24. 6. 2014
27. 12. 2013
17. 12. 2013
2. 12. 2013
29. 11. 2013

Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

Operačný program: Vzdelávanie
27. 8. 2013
19. 8. 2013

Národný projekt: Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
19. 8. 2013

Národný projekt: Dátové centrum pre eGovernment

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
13. 8. 2013
1 2 3 4 > >>