Riadiace orgány

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a pre operačný program Bratislavský kraj


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

 • Regionálny operačný program:
  Mgr. Zuzana Lukáčová
  Telefón: +421 (0) 2 583 17  152
  E-mail: inforop@build.gov.sk ; zuzana.lukacova@land.gov.sk;

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 


Úrad vlády SR
Adresa: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava

Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie


Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Mgr. Gabriela Skalická

Telefón: 02/5956 2110
E-mail: gabriela.skalicka@enviro.gov.sk 

 

Riadiaci orgán pre operačný program Doprava

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Adresa: Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100

Riadiaci orgán pre operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Úrad vlády SR
Adresa: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava

Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava

 

 

  

Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR
Adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
 • Mgr. Denisa Vodová
  Telefón: +421 (0) 2 485 42 311
  E-mail: denisa.vodova@mhsr.sk;

Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo

 

Ministerstvo zdravotníctva SR
Adresa: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Riadiaci orgán pre operačný program Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

 • Ing. Katarína Danielis
  Telefón: +421 (0) 2 2046 2319
  E-mail: katarina.danielis@employment.gov.sk

 Zoznam členov pracovnej skupiny pre publicitu

Členovia PSpP.xls