Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym významom „Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020“

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020Stanoviskovydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 17 ods. 12 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020“ a k návrhu strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr v termíne do 20. 11. 2013 na adresu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

sekcia koordinácie fondov EÚ
odbor politiky súdržnosti
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1


e-mail: martin.miklanek@vlada.gov.sk
tel.: 02/ 20 92 56 87

Verejné prerokovanie oboch zverejnených dokumentov podľa § 17 ods. 9 zákona sa uskutoční 7. novembra (štvrtok) 2013 o 13:00 h v zasadacej miestnosti č. 004 budovy Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.

 

„Ex ante hodnotenie Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 – Záverečná hodnotiaca správa“

ExAnte PD SR Zaverecna sprava.docx