Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020

Prezentácia „Pozičného dokumentu” Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020

Dňa 14. 11. 2012 sa v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie uskutočnila prezentácia „Pozičného dokumentu” Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020, ktorú zorganizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Zámerom podujatia bolo predstaviť pohľad Európskej komisie na identifikáciu hlavných rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít, ktoré by mali byť financované v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Pozičný dokument vytvára základ na proces negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020.

Dôležitým prvkom reformy politiky súdržnosti EÚ je koncentrácia zdrojov z budúcich fondov EÚ na obmedzené množstvo priorít s jasnými výsledkami. Fondy EÚ je potrebné nasmerovať na financovanie priorít s najväčším potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné financovanie. Z pohľadu Európskej komisie je najúčelnejšie využiť fondy Spoločného strategického rámca EÚ na podporu týchto oblastí:
• podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie,
• infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť,
• rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce,
• trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
• moderná a profesionálna verejná správa.

Európska komisia zároveň otvorene identifikovala nasledovné oblasti podpory, ktoré už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ:
• všeobecná školská infraštruktúra,
• infraštruktúra v zdravotníctve,
• miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie,
• komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, penzióny, aquaparky).

Oprávnenosť podpory pre tieto oblasti bude predmetom ďalších rokovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou. 


Pozičný dokument (SK verzia)

Pozičný dokument (AJ verzia)

Prezentácia EK

Správa z prezentácie EK