Bratislavský kraj

Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Bratislava je administratívnym centrom Slovenska. Verejné služby poskytované štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami v regióne sú málo efektívne a pre občana málo kvalitné alebo neprístupné. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie Bratislavského kraja nízka. Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.

Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 95 207 607 EUR. Operačný program Bratislavský kraj bol schválený EK dňa 03.12.2007.

 

Operačný program Bratislavský kraj:

English version    Slovenská verzia    Programový manuál