Programové obdobie 2007 - 2013

Plán hodnotení NSRR

Schvaľovanie per rollam

Uznesenie per rollam

Plány hodnotení NSRR, OP a HP

Správy

       SÚHRNNÁ SPRÁVA NSRR ZA ROK 2015.zip

Hodnotenia

Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact Evaluation

Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód CIE - Záverečná správa.pdf

 Evaluation of Selected Structural Funds and Cohesion Fund Interventions Using Counterfactual Impact Evaluation Methods - Final report.pdf

 ePublikaciaEU.pdf

1.      Posúdenie vplyvov politiky súdržnosti na rozvoj Slovenska s využitím vhodného ekonometrického modelu – Hodnotiaca správa 2015 / Assessment of Cohesion Policy Impacts on the Development of Slovakia Using a Suitable Econometric Model - Evaluation Report 2015

2.     Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007 - 2013 - Záverečná správa / Evaluation of information and publicity in programming period 2007 - 2013 - Final report

Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007 - 2013 - Záverečná správa.pdf

Evaluation of information and publicity in programming period 2007 - 2013 - Final report.pdf

priloha A_dotaznik_siroka verejnost.pdf

priloha B_dotaznik_odborna verejnost.pdf

priloha C_vystupne udaje_siroka verejnost.pdf

priloha D_vystupne udaje_odborna verejnost.pdf

priloha_E_plnenie_indikatorov_KoP_OP.pdf

priloha_F_miera_informovanosti.pdf

Appendix_A_questionnaire_general_public.pd

Appendix_B_questionnaire_professional_public.pdfAppendix_C_data_general_public.pdf

Appendix_D_data_professional_public.pdf

Appendix_E_performanceOfIndicators.pdf

Appendix_F_level_awareness.pdf

 

 

3.     

Pilotný projekt – príspevok k EÚ 2020 – výskum a vývoj – Záverečná hodnotiaca správa / Pilot project - Contribution to the EU2020 - Research and Development - Final Evaluation Report

Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - výskum a vývoj - Záverečná hodnotiaca správa.pdf

Pilot project - Contribution to the EU2020 - Research and Development - Final Evaluation Report.pdf

4.       Pilotný projekt – príspevok k EÚ 2020 – zmena klímy a energetická udržateľnosť – Záverečná hodnotiaca správa / Pilot project - Contribution to the EU2020 - Climate Change and Energy Sustainability - Final Evaluation Report

Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - zmena klímy a energetická udržateľnosť - Záverečná hodnotiaca správa.pdf

Pilot project - Contribution to the EU2020 - Climate Change and Energy Sustainability - Final Evaluation Report.pdf

 

Hodnotenie príspevku implementácie ŠF a KF na vyrovnávanie regionálnych disparít na Slovensku – záverečná správa

Hodnotenie príspevku implementácie ŠF a KF na vyrovnávanie regionálnych disparít na Slovensku - záverečná správa (SJ verzia).pdf

Evaluation of Contribution of Implementing Structural Funds and Cohesion Fund to Reduce Regional Disparities in Slovakia – Final report

Evaluation of Contribution of Implementing Structural Funds and Cohesion Fund to Reduce Regional Disparities in Slovakia - Final report.pdf

 

 

 

Usmerňovanie RO OP a Koordinátorov HP

Materiály v pripomienkovom konaní

 

 

Rôzne

Aktualizované prílohy NSRR 2007 - 2013:

 

 

Analýzy


 

     Analýza vývoja vyrovnávania regionálnych disparít v SR

 Analýza vývoja vyrovnávania regionálnych disparít v SR.rar

 

„Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a administratívnych kapacít prijímateľov pomoci 

Analýza_AK_a efektívnosti subjektov EŠIF a AK prijímateľov pomoci.rar

Analysis_AC_and_efficiency_of_entities_responsible_for_the_ESIF_and_of_AC_of_beneficiaries_EJ.rar

 

Analýzy nezamestnanosti mladých ľudí v SR – Záverečná správa

Analýza nezamestnanosti mladých ľudí v SR - Záverečná správa.pdf

Assessment of Cohesion Policy Impacts on the Development of Slovakia Using a Suitable Econometric Model - Evaluation Report 2015.pdf

 

Dotazníkový prieskum

Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 - Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu“.

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu.rar