Viac z histórie NSRR...

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013 (NSRR) bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a ku Kohéznemu fondu. Prvý návrh NSRR Slovensko oficiálne zaslalo Európskej komisii (EK) v decembri 2006. Tento „dokument roka“ regionálnej politiky sa však začal tvoriť už podstatne skôr.

Pôvodný návrh NSRR predložila EK bývalá vláda SR ešte 17. mája 2006. Súčasná vláda SR však považovala za potrebné prehodnotiť obsah, resp. priority a rozdelenie zdrojov v rámci NSRR, v nadväznosti na svoje priority uvedené v programovom vyhlásení vlády SR. Prepracovaný návrh NSRR vláda SR schválila 6. decembra 2006 uznesením vlády  SR číslo 1005 zo 6. 12. 2007 a 21. decembra bol tento návrh oficiálne zaslaný na EK. Týmto krokom sme sa pripojili k niekoľkým ďalším krajinám EÚ, ktoré tento dokument oficiálne predložili ešte v minulom roku (Rakúsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Dánsko, Veľká Británia a Malta).

27. februára 2007 sa k predloženému návrhu NSRR v Bratislave začalo oficiálne rokovanie s EÚ, na ktorom EK požiadala prepracovať dokument podľa vznesených pripomienok uvedených v pozičnom dokumente EK. Následne v ďalších mesiacoch prebiehali k predloženým pripomienkam negociačné pracovné stretnutia zástupcov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) so zástupcami EK. V súvislosti s potrebou zapracovanť tie pripomienky EK k NSRR, ktoré si vyžiadali také zmeny v dokumente, ktoré bolo potrebné schváliť vládou SR, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR predložil na rokovanie vlády SR 2. mája 2007 iniciatívny materiál „Návrh úpravy Návrhu NSRR SR 2007 - 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK“, ktorý vláda SR schválila uznesením vlády SR číslo 407 z 2. mája 2007. Uvedené zmeny boli zapracované v texte NSRR a operačných programov.

Začiatkom júna 2007 bol EK neoficiálne zaslaný NSRR, prepracovaný podľa pripomienok uvedených v pozičnom dokumente EK. Dňa 15. júna 2007 dostalo MVRR SR neoficiálnu reakciu EK na túto verziu dokumentu a následne sa uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia riadiacich orgánov so zástupcami EK. Cieľom týchto diskusií a intenzívnej komunikácie s EK bolo zabezpečiť taký obsah NSRR, ktorý by EK predbežne (neoficiálne) odsúhlasila. Takto prepracovaný NSRR bol opätovne oficiálne predložený EK 29. júna 2007. Dňa 7. augusta 2007 na tlačovej konferencii v Bratislave minister výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s riaditeľom direktoriátu regionálnej politiky EK Josém Palma Andrésom podpísaním memoranda deklarovali, že schválenie strategického dokumentu sa očakáva v najbližších dňoch, najneskôr do 17. 8. 2007. Práve v piatok 17. augusta 2007 Európska komisia oficiálne prijala Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorý predstavuje základný strategický dokument Slovenskej republiky na využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 - 2013.

Skrátený priebeh:

17. 5. 2006 Bývalá vláda SR predložila EK pôvodný návrh NSRR
do 6. 12. 2006 Prehodnocovanie obsahu, resp. priorít a rozdelení zdrojov v rámci NSRR a jeho úprava v nadväznosti na priority novej vlády uvedené v programovom vyhlásení vlády SR
6. 12. 2006 Prepracovaný návrh NSRR schválený uznesením vlády SR č. 1005 zo 6. 12. 2007
21. 12. 2006 Vládou schválený návrh NSRR bol oficiálne zaslaný na EK
27. 2. 2007 Začatie oficiálnych rokovaní SR s EK k predloženému návrhu NSRR a predloženie pozičného dokumentu EK so vznesenými pripomienkami k predloženému návrhu NSRR
2. 5. 2007 Schválenie iniciatívneho materiálu ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom „Návrh úpravy Návrhu NSRR SR 2007 - 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK“, uznesením vlády SR č. 407 z 2. mája 2007
začiatok júna 2007 Neoficiálne zaslanie NSRR, prepracovaného podľa pripomienok uvedených v pozičnom dokumente EK, Európskej komisii
15. 6. 2007 Neoficiálna reakcia EK na túto verziu dokumentu
do 15. 6. 2007 Ďalšie pracovné stretnutia zástupcov riadiacich orgánov so zástupcami EK
29. 6. 2007 Prepracovaný NSRR opätovne oficiálne predložený EK
7. 8. 2007 Podpísanie memoranda, deklarujúceho schválenie strategického dokumentu najneskôr do 17. 8. 2007, na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú zorganizoval minister výstavby a regionálneho rozvoja SR za účasti riaditeľa direktoriátu regionálnej politiky EK Josého Palma Andrésa
17. 8. 2007 Európska komisia oficiálne prijala Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013