Marginalizované rómske komunity

Popri problematike marginalizovaných skupín obyvateľstva sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít. Jej zámerom je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Nástrojmi pre zabezpečovanie týchto zámerov sú „individuálne projekty“ (dopytovo-orientované projekty) a „komplexný prístup v riešení problémov MRK“, ktorý sa uplatňuje prostredníctvom jednotlivých operačných programov.

Cieľom horizontálnej priority je „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“.

Na politickej úrovni za horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity (HP MRK) zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadi odbor koordinácie HP MRK.

Bližšie informácie nájdete na stránkach Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.