Horizontálne priority

Pri definovaní stratégie v NSRR bolo potrebné zamerať sa aj na riešenie horizontálnych otázok. Tie si totiž vyžadujú osobitný prístup a pozornosť. Z tohto dôvodu sú v NSRR definované štyri horizontálne priority:

Marginalizované rómske komunity

Rovnosť príležitostí

Trvalo udržateľný rozvoj

Informačná spoločnosť

Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Všetky horizontálne priority sú premietnuté v operačných programoch a centrálne koordinované prostredníctvom gestorov horizontálnych priorít. Operačný program Technická pomoc aktivity  koordinátorov horizontálnych priorít bude finančne podporovať v rozsahu vyčlenených finančných prostriedkov  pre horizontálne priority v rámci prioritnej osi 1. „Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“.