Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast?

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR a úlohu sprostredkovateľských orgánov plnia: Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.