Slovník pojmov

Usmernenie CKO

formalizovaný metodický predpis centrálneho koordinačného orgánu, popisujúci povinnosti orgánov zapojených do realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v jednotlivých procesoch identifikovaných v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.