Slovník pojmov

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených procesov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné programovanie, výber operácií/projektov na financovanie, implementácia a hodnotenie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.