Slovník pojmov

Štrukturálne fondy (ďalej len „ŠF“)

nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond