Slovník pojmov

Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii (Community Strategic Guidelines on Cohesion)

strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov.