Slovník pojmov

Špecifická priorita (specific priority)

jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej priority stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.