Slovník pojmov

Reálna konvergencia (real convergence)

proces približovania sa ekonomickej výkonnosti SR k priemeru krajín EU.