Slovník pojmov

Rastový potenciál (growth potential)

dá sa vypočítať ako rozdiel potenciálneho a aktuálneho regionálneho produktu (HDP v bežných cenách) vo vzťahu k potenciálnemu regionálnemu produktu.