Slovník pojmov

NUTS

Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek." („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: NUTS I – Slovenská republika; NUTS II – 4 štatistické územné jednotky /• Bratislavský kraj, • Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), • Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj), • Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)/; NUTS III – 8 VÚC (samosprávnych krajov); NUTS IV – 79 okresov; NUTS V – 2883 obcí.