Slovník pojmov

Nominálna konvergencia (nominal convergence)

proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie Maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.