Slovník pojmov

Nezrovnalosť (iregularita)

akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva.