Slovník pojmov

Nenávratný finančný príspevok (NFP)

suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.