Slovník pojmov

Marginalizované rómske komunity (Marginalised Roma Communities)

koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.