Operačné programy, programové dokumenty a iniciatívy spoločenstva v PO 2004-2006

Operačný program Základná infraštruktúra

Kontakt:

MVRR SR, Sekcia stratégie rozvoja regiónov, Odbor koordinácie fondov EÚ
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58 317 424
Fax: 02/58 317 579
Url: http://www.build.gov.sk/

 

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Kontakt:

MPSVR SR, Sekcia riadenia ESF, odbor RO SOP ĽZ
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel: 02/5975 2013, 02/5975 2912
Fax: 02/5975 2014
Url: http://www.esf.gov.sk
Mail: soplz@employment.gov.sk

 

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Kontakt:

MH SR, sekcia podporných programov
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 (0) 2 485 43 205
Fax: 02/4854 5010
Url: http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=45

 

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo

Kontakt:

MP SR, odbor štrukturálnej politiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Tel: 02/59266509 , 02/5926 6538
Fax: 02/59266499
Url: http://www.mpsr.sk/
Mail: jan.benadik@land.gov.sk; andrej.chudy@land.gov.sk

 

Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 2

Kontakt:

MVRR SR, odbor riadenia pre JPD2
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58 317 500, 02/58 317 505
Fax: 02/58 317 585
Url: http://www.build.gov.sk
Mail: spd@build.gov.sk

 

Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 3

Kontakt:

MPSVR SR, odbor RO JPD Cieľ 3
Špitálska 4-6
816 44 Bratislava
Tel: 02/59752810
Fax: 02/5296 2833
Url: http://www.employment.gov.sk/; http:// www.esf.gov.sk
Mail: jpdc3@employment.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIA Maďarsko - SR - Ukrajina

Kontakt:

MVRR SR, Odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce - Maďarsko-SR-Ukrajina
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58317183
Fax: 02/58 317 584
Url: http://www.build.gov.sk
Mail: ivana.rajecova@build.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIA Rakúsko - SR

Kontakt:

MVRR SR, Odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce - Rakúska republika-SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58317 184, 02/58317 497
Url: http://www.build.gov.sk
Mail:
peter.heriban@build.gov.sk
kamila.kordosova@build.gov.sk
 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIA SR – ČR

Kontakt:

MVRR SR, Odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce - Česká republika - Slovenská republika
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58317 426
Url: http://www.build.gov.sk
Mail: lucia.paradeiserova@build.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIA Poľsko – SR

Kontakt:

MVRR SR, Odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce - Poľská republika - Slovenská republika
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58317 186; 02/58317 284
Fax: 02/58 317 584
Url: http://www.build.gov.sk
Mail:
elena.molnarova@build.gov.sk
;
lucia.nabocikova@build.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIB CADSES

Kontakt:

Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia zahraničnej pomoci. Odbor programov
Nám. Ľ Štúra č.1
812 35 Bratislava
Tel: 02/5956 2130, 02/ 5956 22 02 , 02/5956 2191,
Fax: 02/59 56 21 10
Mail: lubos.michalov@enviro.gov.sk; jana.rolinova@enviro.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Interreg IIIC

Kontakt:

MH SR, Odbor bilaterálnej a interregionálnej spolupráce
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: 02/4854 2512, 02/4854 2309
Fax: 02/43337827,
Url: http://www.economy.gov.sk
Mail: hajduk@economy.gov.sk, sladok@economy.gov.sk

 

Iniciatíva spoločenstva Equal

Kontakt:

MPSVR SR, Riadiaci orgán IS EQUAL
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel: 02 / 5975 2615, 02 / 5975 2613
Fax: 02/ 5296 2465
Url: http://www.equalslovakia.sk
Mail: equal@employment.gov.sk

 

Kohézny fond

Bližšie informácie o Kohéznom fonde a o dokumentoch súvisiacich s KF sú na stránke

Kontakt:

MVRR SR, Odbor riadenia programov, Oddelenie OP ZI a KF
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel: 02/58 317 421
Fax: 02/58 317 586
Url: http://www.build.gov.sk/