Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPV

  • Dátum: 10. 3. 2016
  • Operačný program Vzdelávanie

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2015“.

S týmto dokumentom sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/