Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.01.2016

  • Dátum: 19. 2. 2016

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného
strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-
2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I.
programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia
2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.01.2016 prostriedky vo výške 10 514,95 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,51%. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo
štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto
dátumu sú v celkovej výške 10 895,46 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 93,78% z celkového záväzku.
Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP
Doprava (100,22%), OP Bratislavský kraj (97,23%), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (94,51%), OP Výskum
a vývoj (90,50%) a Regionálneho OP (90,41%). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 80% – 90% dosiahli
OP INTERACT II (88,12%), OP Informatizácia spoločnosti (86,54%), OP Vzdelávanie (86,35%), OP Technická
pomoc (85,37%), OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (85,33%), OP Zdravotníctvo (85,23%), OP Životné
prostredie (81,97%), OP Rybné hospodárstvo (81,01%).
Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahol OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (78,86%).
K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre výdavky programového obdobia 2007 – 2013, avšak v r. 2016
pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov. V súlade s Usmernením MF SR k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF
a EFRH na programové obdobie 2007 – 20131 majú prijímatelia stále možnosť predkladať žiadosti o platbu na
riadiace orgány, rovnako majú riadiace orgány možnosť predkladať súhrnné žiadosti o platbu na certifikačný orgán.
Predbežná úroveň čerpania bude známa po predložení posledných súhrnných žiadostí o platbu na Ministerstvo
financií SR (certifikačný orgán) v stanovených termínoch. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení
programového obdobia 2007 – 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii
v marci 2017.
Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie PO 2007 – 2013 je potrebné na Ministerstvo financií SR predložiť oprávnené
výdavky v minimálnej sume 1 109,60 mil. EUR.

 

Viac info TU