Aktualizácia webového sídla www.opzp.sk

  • Dátum: 9. 2. 2016
  • Operačný program Životné prostredie

Webové sídlo www.opzp.sk bolo aktualizované o oznam:

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/